Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Klauzula Informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce. ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@czarnadabrowka.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:
  1. ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),
  2. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 323),
  3. ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 246),
  4. ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.),
  5. ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.),
  6. ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2424),
  7. ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1923),
  8. ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 146),
  9. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.),
  10. ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn. zm.),
  11. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.),
  12. ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335),
  13.  ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn.  zm.).
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, przepisów szczególnych oraz 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu:
  1. wykonywania zadań m.in. prowadzenia postępowań administracyjnych,
  2. przekazywania informacji, wezwań, kontroli, czynności sprawdzających, przeprowadzania postępowań, udostępniania akt, przeprowadzania dowodów w sprawie, rozpraw, mediacji, wydawania decyzji i postanowień, zgodnie z kpa,
  3. przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 1. Dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa, w tym organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania administracyjnego oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., nr 14 poz. 67 ze zm.).
 3. Ma Pan/ Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z RODO.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w CUS w Czarnej Dąbrówce w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula ogólna (DOCX, 25.07Kb) 2024-03-12 14:11:58 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Bork

Data wytworzenia:
12 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Jolanta Bork

Data publikacji:
12 mar 2024, godz. 14:11

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Bork

Data aktualizacji:
12 mar 2024, godz. 14:11