Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GOPS w Czarnej Dąbrówce

ZARZĄDZENIE NR   28/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

z dnia 09.11.2023 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na wolne stanowiska urzędnicze: podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

 

Na podstawie art. 7 pkt 4, art. 11 ust. 1 i art. 13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2022 poz. 530 z późn.zm.) oraz na podstawie § 3 i § 4 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przyjętego zarządzeniem nr 9/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce z dnia 25.01.2023 r., oraz § 8 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przyjętego Uchwałą nr XXII/135/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 14.11.2008 r.                            

                                                           zarządzam, co następuje:

                                                                                            § 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze: podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w składzie: 

 1. Przewodniczący Komisji – Joanna Parszewska
 2.  Członek Komisji- Paulina Grota
 3.  Członek Komisji – Katarzyna Chrzan

                                                                                    § 2

Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

                                                                                    § 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

                                                                                   § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                    

                                                                           

                                                                                    

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Czarnej Dąbrówce

z dnia 09.11.2023 r.

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEJ DĄBRÓWCE

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

 

 1. Liczba etatów: 1

 

 1. Planowana data zatrudnienia: 1 grudnia 2023r.

 

 1. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:

 •  obywatelstwo polskie;
 •  wykształcenie wyższe;

 •  minimum roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego;

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych;
  • znajomość przepisów obejmująca w szczególności: Kodeks postępowania  administracyjnego, Ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  Ustawę o świadczeniach rodzinnych, Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, Ustawę o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, Ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawę Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

•  znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.2016.119.1) – (RODO);

•  biegła obsługa komputera i programów MS Windows, MS Office;

•  znajomość oprogramowania komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych;

•  nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejetność samodzielnej pracy, rzetelność, kreatywność, terminowość,
 • Umiejetność pracy w zespole,
 • Poprawna komunikacja pisemna,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Przyjmowanie wniosków i ustalanie prawa do świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczenia rodzicielskiego, zasiłków   opiekuńczych, świadczeń wychowawczych;
 • Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym: współpraca z
  komornikami, sądem, urzędami pracy, urzędami skarbowymi, przeprowadzanie
  wywiadów alimentacyjnych i odbieranie od dłużników oświadczeń majątkowych;
 • Ustalanie dochodu osób ubiegających się o wypłatę świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych,  jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych;
 • Udzielanie informacji dotyczących świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych;
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych;
 • Prowadzenie postępowania w tym administracyjnego w zakresie świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych,  zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka;
 • Przygotowywanie list wypłat świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,    świadczeń wychowawczych;
 • Prowadzenie postępowania dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, oraz przedkładanie prawomocnej decyzji nakazującej zwrot    Głównemu Księgowemu;
 • Terminowe  zgłaszanie Głównemu Księgowemu Ośrodka osób do ubezpieczeń   społecznych i zdrowotnych na podstawie obowiązujących przepisów;
 • Terminowe przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań z realizacji świadczeń alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych, w tym także w formie elektronicznej;
 • Prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców;
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydania decyzji   lub przeprowadzenia postępowania w sprawach ustalenia prawa do świadczeń alimentacyjnych, świadczeń  rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, świadczeń wychowawczych;
 • Współpraca z komornikami, prokuraturą oraz pracownikami socjalnymi w zakresie w/w ustaw;
 • realizacja zadań w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
  społecznego oraz współpraca z urzędami wojewódzkimi;
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Stanowisko administracyjno- biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie, kontakt z interesantami bezpośredni i telefoniczny;

Rodzaj umowy: umowa o pracę;

Wymiar czasu pracy; 1/1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo/ 8 godzin dziennie;

Miejsce świadczenia pracy: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.

 

 1.  Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

Poniżej 6 %

 

 1. Wymagane dokumenty.
  1. list motywacyjny,
  2. Życiorys - CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
  wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
  5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni
  praw publicznych,
  d) oświadczenie kandydata o treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) oraz
  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r.
  poz. 530 t.j.).’’

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne - oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w terminie: do dnia 21 listopada 2023r. do godz. 14.00 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej  Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko podinspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce".

Decyduje data i godzina wpływu dokumentów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

 Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

   Etap I - spełnienie warunków formalnych;                                                                                                     

  Etap II - Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną  powiadomione telefonicznie.

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce oraz Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce.

13. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej - RODO) informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-16 Czarna Dąbrówka.  (dalej zwany jako Administrator).

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@czarnadabrowka.pl.

3. Podanie danych osobowych w dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres określony w pkt 7 niniejszego ogłoszenia.

8. Za zgodą kandydatów w okresie roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora danych osobowych.

9. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub podanie powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”, jeżeli zawierają większą ilość danych osobowych od wymaganej w ogłoszeniu. 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane przez okres miesiąca od dnia ogłoszenia wyników w kadrach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. Po upływie tego okresu dokumenty zostaną zniszczone, chyba że do tego czasu zostaną odebrane przez osobę uprawnioną.

 

                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                              w Czarnej Dąbrówce

Jolanta Bork

                                                             

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
klauzula informacyjna kandydat (DOCX, 16.99Kb) 2023-11-09 13:29:14 4
Kwestionariusz osobowy (DOCX, 15.04Kb) 2023-11-09 13:29:14 10
Ogłoszenie o naborze (PDF, 293.61Kb) 2023-11-09 13:29:14 4
Oświadczenia do celów rekrutacji (DOCX, 19.70Kb) 2023-11-09 13:29:14 2
Oświadczenie brak przeciwwskazan zdrowotnych (DOC, 24.00Kb) 2023-11-09 13:29:14 2
Oswiadczenie-o-niekaralnosci (DOCX, 12.90Kb) 2023-11-09 13:29:14 4
Zgoda na przetwarzanie danych (DOCX, 17.45Kb) 2023-11-09 13:29:14 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Jolanta Bork

Data wytworzenia:
09 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Jolanta Bork

Data publikacji:
09 lis 2023, godz. 13:29

Osoba aktualizująca informacje

Jolanta Bork

Data aktualizacji:
09 lis 2023, godz. 13:36